REGULAMIN SPRZEDAŻY USŁUG


1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży Usług prowadzonej przez Sebastiana Grońskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Sebastian Groński PROMEDIA z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.

§ 1 Definicje

1. Klient - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Konto Klienta - oznacza konto Klienta założone na Serwerze w grze MINECRAFT na podstawie regulaminu, o którym mowa w §2 ust. 26.

3. Nick - oznacza nazwę identyfikującą Konto Klienta w ramach Serwera.

4. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin sprzedaży Usług.

5. Serwer - oznacza serwery komputerowe prowadzone przez Sprzedawcę, za pośrednictwem których Klienci mogą korzystać z gry MINECRAFT, działające w domenach:


a) ROYALCRAFT.pl;

6. Sprzedawca - oznacza Sebastiana Grońskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Sebastian Groński PROMEDIA z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-200), ul. Raclawicka 20/3, NIP: 7492049380, REGON: 160865115, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; e-mail: ROYALCRAFT@ZARABIAM.COM, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

7. Strona Internetowa - oznacza strony internetowe prowadzone przez Sprzedawcę, działające w domenie www.ROYALCRAFT.pl

8. Treść cyfrowa - oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

9. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

10. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży Usługi zawartą na odległość na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

11. Usługa - oznacza usługę świadczoną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwera, do skorzystania z której konieczne jest posiadanie przez Klienta gry MINECRAFT.

12. Wirtualne monety - punkty stanowiące jednostkę rozliczeniową w grze MINECRAFT dostępnej na Serwerze.

§ 2 Usługi

1. Klient, chcąc skorzystać z Usług musi być osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Celem skorzystania z Usług wskazanych w §2 ust. 3, Klient powinien posiadać Konto Klienta, aktywny numer telefonu komórkowego z możliwością wysyłki wiadomości SMS o podwyższonej opłacie (Premium SMS). Do jednorazowego skorzystania z Usługi wymagane jest wysłanie jednej wiadomości SMS, co wiążę się z poniesieniem jednorazowej opłaty, której wysokość wskazana jest każdorazowo w opisach poszczególnych Usług w Regulaminie oraz na Stronie Internetowej.

3. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów posiadających Konto Klienta następujące Usługi:

a) GOLD;

b) UNBAN;

c) VIP;

d) ZWIERZAK;

e) GOLD WOJOWNICY VS POTWORY;

f) PRZEDMIOTY SPECJALNE;

4. Usługa GOLD polega na zasileniu przez Sprzedawcę Konta Klienta wybraną przez Klienta ilością Wirtualnych monet, przy pomocy których Klient może dokonywać zakupów w grze MINECRAFT na Serwerze.

5.Klient chcąc zasilić Konta Klienta działające w ramach Serwera w domenie ROYALCRAFT.PL powinien przesłać SMS o treści:

a) RC1.Nick (gdzie w treści podawany jest właściwy Nick) na numer 92510,
celem zasilenia Konta Klienta ilością 100.000 (słownie: sto tysięcy) Wirtualnych monet.
Koszt usługi wynosi 30,75 złotych brutto.

b) RC2.Nick (gdzie w treści podawany jest właściwy Nick) na numer 92045,
celem zasilenia Konta Klienta ilością 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) Wirtualnych monet.
Koszt usługi wynosi 24,60 złotych brutto.

c) AF.E3.Nick (gdzie w treści podawany jest właściwy Nick) na numer 91400,
celem zasilenia Konta Klienta ilością 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) Wirtualnych monet.
Koszt usługi wynosi 17,22 złotych brutto.

d) AF.E4.Nick (gdzie w treści podawany jest właściwy Nick) na numer 79480,
celem zasilenia Konta Klienta ilością 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) Wirtualnych monet.
Koszt usługi wynosi 11,07 złotych brutto.

6. Usługa UNBAN polega na umożliwieniu Klientowi odblokowania jego Konta Klienta przez Sprzedawcę, które zostało zablokowane przez Sprzedawcę w wyniku łamania przez Klienta regulaminu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.

7. Celem skorzystania z usługi UNBAN, Klient powinien wysłać pod numer 92045 wiadomość SMS o treści:

a) RCBAN.Nick (gdzie w treści podawany jest właściwy Nick), co umożliwi odblokowanie Konta Klienta działającego w ramach Serwera w domenie ROYALCRAFT.PL;

8. Koszt wysłania wiadomości SMS celem skorzystania z usługi UNBAN wynosi 24,60 złotych brutto.

9. Usługa VIP polega na umożliwieniu Klientowi korzystania z dodatkowych funkcji w ramach jego Konta Klienta. Funkcje dostępne w ramach usługi VIP różnią się w zależności od Serwera z jakiego korzysta Klient. Lista i opis poszczególnych funkcji w zależności od ich dostępności na poszczególnych Serwerach jest udostępniana przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu.

10. Celem skorzystania z usługi VIP, Klient powinien wysłać pod numer 92045 wiadomość SMS o treści:

a) RC.Nick (gdzie w treści podawany jest właściwy NICK), co umożliwi skorzystanie z dodatkowych funkcji Konta Klienta działającego w ramach Serwera w domenie ROYALCRAFT.PL;

11. Koszt wysłania wiadomości SMS celem skorzystania z usługi VIP wynosi 24,60 złotych brutto.

12. Usługa VIP jest umożliwia Klientowi korzystanie z dodatkowych funkcji w ramach Konta Klienta przez okres 30 dni, licząc od dnia wysłania wiadomości SMS aktywującej usługę VIP.

13. Usługa ZWIERZAK polega na umożliwieniu Klientowi przez Sprzedawce dostepu do przywolania w grze wirtualnego zwierzaka w swiecie gry MINECRAFT.

14. Celem skorzystania z usługi ZWIERZAK, Klient powinien wysłać pod numer 92510 wiadomość SMS o treści:

a) XD1.Nick (gdzie w treści podawany jest właściwy NICK), co umożliwi skorzystanie z dodatkowych funkcji jaką jest przyzwanie zwierzaka PSA na Koncie Klienta działającego w ramach Serwera w domenie ROYALCRAFT.PL;

b) XD2.Nick (gdzie w treści podawany jest właściwy NICK), co umożliwi skorzystanie z dodatkowych funkcji jaką jest przyzwanie zwierzaka KOTA na Koncie Klienta działającego w ramach Serwera w domenie ROYALCRAFT.PL;

c) XD3.Nick (gdzie w treści podawany jest właściwy NICK), co umożliwi skorzystanie z dodatkowych funkcji jaką jest przyzwanie zwierzaka SWINKE na Koncie Klienta działającego w ramach Serwera w domenie ROYALCRAFT.PL;

d) XD4.Nick (gdzie w treści podawany jest właściwy NICK), co umożliwi skorzystanie z dodatkowych funkcji jaką jest przyzwanie zwierzaka PAJAKA na Koncie Klienta działającego w ramach Serwera w domenie ROYALCRAFT.PL;

e) XD5.Nick (gdzie w treści podawany jest właściwy NICK), co umożliwi skorzystanie z dodatkowych funkcji jaką jest przyzwanie zwierzaka KROWE na Koncie Klienta działającego w ramach Serwera w domenie ROYALCRAFT.PL;

f) XD6.Nick (gdzie w treści podawany jest właściwy NICK), co umożliwi skorzystanie z dodatkowych funkcji jaką jest przyzwanie zwierzaka KURCZAKA na Koncie Klienta działającego w ramach Serwera w domenie ROYALCRAFT.PL;

15. Koszt wysłania wiadomości SMS celem skorzystania z usługi ZWIERZAK wynosi 30,75 złotych brutto.

16.Usługa GOLD WOJOWNICY VS POTWORY polega na zasileniu przez Sprzedawcę Konta Klienta wybraną przez Klienta ilością Wirtualnych monet, przy pomocy których Klient może dokonywać zakupów w grze MINECRAFT na Serwerze w trybie gry WOJOWNICY VS POTWORY.

17.Klient chcąc zasilić Konta Klienta działające w ramach Serwera w domenie ROYALCRAFT.PL na trybie gry WOJOWNICY VS POTWORY powinien przesłać SMS o treści:

a) RC100.Nick (gdzie w treści podawany jest właściwy Nick) na numer 92510,
celem zasilenia Konta Klienta ilością 10.000 (słownie: dziesiec tysięcy) Wirtualnych monet.
Koszt usługi wynosi 30,75 złotych brutto.

18.Usługa PRZEDMIOTY SPECJALNE polega na przyznaniu przez Sprzedawcę dostepu do Konta Klienta wybraną przez Klienta przedmiotu specjalnego w grze minecraft, ktorego Klient może wykorzystac w swieci gry MINECRAFT na Serwerze w trybie gry WOJOWNICY VS POTWORY lub WOJOWNICY DUSZ.

19. Celem skorzystania z usługi PRZEDMIOTY SPECJALNE, Klient powinien wysłać pod numer 92045 wiadomość SMS o treści:

a) SILA.Nick (gdzie w treści podawany jest właściwy NICK), co umożliwi skorzystanie z dodatkowych funkcji jaką jest przyzwanie przedmiotu specjalnego MIECZ PIORUNA na Koncie Klienta działającego w ramach Serwera w domenie ROYALCRAFT.PL na trybie gry WOJOWNICY VS POTWORY;

b) VORT.Nick (gdzie w treści podawany jest właściwy NICK), co umożliwi skorzystanie z dodatkowych funkcji jaką jest przyzwanie przedmiotu specjalnego VORTEX na Koncie Klienta działającego w ramach Serwera w domenie ROYALCRAFT.PL na trybie gry WOJOWNICY VS POTWORY;

c) FIRE.Nick (gdzie w treści podawany jest właściwy NICK), co umożliwi skorzystanie z dodatkowych funkcji jaką jest przyzwanie przedmiotu specjalnego INFERNO na Koncie Klienta działającego w ramach Serwera w domenie ROYALCRAFT.PL na trybie gry WOJOWNICY VS POTWORY;

d) ELF.Nick (gdzie w treści podawany jest właściwy NICK), co umożliwi skorzystanie z dodatkowych funkcji jaką jest przyzwanie przedmiotu specjalnego ELFICKI LUK na Koncie Klienta działającego w ramach Serwera w domenie ROYALCRAFT.PL na trybie gry WOJOWNICY VS POTWORY;

e) MOC.Nick (gdzie w treści podawany jest właściwy NICK), co umożliwi skorzystanie z dodatkowych funkcji jaką jest przyzwanie przedmiotu specjalnego BOSKI ROG na Koncie Klienta działającego w ramach Serwera w domenie ROYALCRAFT.PL na trybie gry WOJOWNICY VS POTWORY;

f) DUSZ1.Nick (gdzie w treści podawany jest właściwy NICK), co umożliwi skorzystanie z dodatkowych funkcji jaką jest przyzwanie przedmiotu specjalnego MIECZ DUSZ na Koncie Klienta działającego w ramach Serwera w domenie ROYALCRAFT.PL na trybie gry WOJOWNICY DUSZ;

g) DUSZ2.Nick (gdzie w treści podawany jest właściwy NICK), co umożliwi skorzystanie z dodatkowych funkcji jaką jest przyzwanie przedmiotu specjalnego LUK ZAGLADY na Koncie Klienta działającego w ramach Serwera w domenie ROYALCRAFT.PL na trybie gry WOJOWNICY DUSZ;

h) DUSZ3.Nick (gdzie w treści podawany jest właściwy NICK), co umożliwi skorzystanie z dodatkowych funkcji jaką jest przyzwanie przedmiotu specjalnego BOSKI ROG na Koncie Klienta działającego w ramach Serwera w domenie ROYALCRAFT.PL na trybie gry WOJOWNICY DUSZ;

i) DUSZ4.Nick (gdzie w treści podawany jest właściwy NICK), co umożliwi skorzystanie z dodatkowych funkcji jaką jest przyzwanie przedmiotu specjalnego VORTEX na Koncie Klienta działającego w ramach Serwera w domenie ROYALCRAFT.PL na trybie gry WOJOWNICY DUSZ;

j) DUSZ5.Nick (gdzie w treści podawany jest właściwy NICK), co umożliwi skorzystanie z dodatkowych funkcji jaką jest przyzwanie przedmiotu specjalnego INFERNO na Koncie Klienta działającego w ramach Serwera w domenie ROYALCRAFT.PL na trybie gry WOJOWNICY DUSZ;

20. Realizacja wybranej przez Klienta Usługi wskazanej w §2 ust. 3 odbywa się niezwłocznie po przesłaniu przez Klienta wiadomości SMS aktywującej wybraną Usługę.

21. Warunki świadczenia Usług wskazanych w §2 ust. 3 określone są w regulaminie świadczenia tych usług przez Sprzedawcę, z którym Klient każdorazowo zapoznaje się i akceptuje jego postanowienia zakładając Konto Klienta.

22. Klient jest odpowiedzialny za poprawność treści które przesyła w wiadomościach SMS celem skorzystania z Usług.

§ 3 Płatność i realizacja zamówień„

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej stanowią ofertę Sprzedawcy zawarcia Umowy sprzedaży Usługi.

2. Klient może przyjąć ofertę Sprzedawcy przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny wysyłając wiadomość SMS o określonej treści na wskazany przez Sprzedawcę numer telefonu. Przy każdej Usłudze prezentowanej na Stronie Internetowej zamieszczone są numery telefonu, pod który Klient wysyła wiadomość SMS w celu zakupu Usługi oraz określona jest treść tej wiadomości zawierająca Nick, którą Klient zobowiązany jest wysłać aby skutecznie przyjąć ofertę Sprzedawcy.

3. Sprzedawca, po przyjęciu oferty przez Klienta wysyła do Klienta zwrotną wiadomość SMS z potwierdzeniem zawarcia oraz realizacji Umowy sprzedaży.

4. Ceny na Stronie Internetowej zamieszczone przy danej Usłudze stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich.

5. Zamówione Usługi aktywowane są przez Sprzedawcę niezwłocznie na Koncie Klienta po przyjęciu przez Klienta oferty Sprzedawcy.


§ 4 Odstąpienie od umowy

1. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgoda Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda Klienta będącego Konsumentem.

§ 5 Reklamacje

1. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z realizacją Umowy sprzedaży. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój Nick oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów uzyskanych przez Sprzedawcę w ramach zawieranej Umowy sprzedaży lub innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych), przy czym Klientowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

3. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację.

4. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.

5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

7. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.09.2014 r.

ROYALCRAFT.PL